pravohemisferálna hra ÚVOD
KURZY

0911 575 581

"Hra je aktivita, pri ktorej sa cení jej priebeh, viac ako jej výsledok.

A všetky deti ju potrebujú k tomu, aby prežili a aby sa správne vyvíjali". 

Termíny kurzov 2024

Teória online

Prax plachta a hra (prezenčne)

Jún: 1-2.6.2024 

September: 5-6.10.2024 

Január: 11-12.1.2025

Prax osteopatia (prezenčne)


Apríl: 20-21.4.2024


pravohemisferálna hra

"Nechajte deti učiť sa pomocou hry nie donucovaním". 

Platón

HRAVOSŤ

Je najlepšia možná stratégia akéhokoľvek rozvoja. Či už je to kognitívny alebo emocionálny. Zlepšuje náladu a uvoľňuje stres.

Ako hovorí jedno príslovie:

"Kto si hraje, nezlobí".

SPONTÁNNOSŤ

Činnosť vychádzajúca z vnútra, z čistoty a nevinnosti. Dobrovoľná aktivita vyvolávajúca v nás slastný pocit z osobnej jedinečnosti a výnimočnosti.

Je často potláčaná a nechcená.

"Láska má cenu len vtedy ak je spontánna".


PRIRODZENOSŤ

Vlastnosť daná do vienka každému z nás. Je aktívna v prvých rokoch života bez obmedzenia. Časom sa však prirodzenosť nahrádza prispôsobiteľnosťou z dôvodu prežitia.

"Prirodzenosťou človeka je hľadať radosť".

Návrat strateného dieťaťa

Táto intervencia je dôležitým základom, dobehnutia, alebo znovu vybudovania zdravého vývoja dieťaťa.

Je zameraná predovšetkým na rozvoj základných schopností, ktoré sa u dieťaťa vyvíjajú v prvých troch rokoch života. Je to obdobie, kedy sa naplno rozvíja intersubjektivita a osobnosť dieťaťa.

Toto obdobie je veľmi dôležité hlavne z dôvodu prirodzeného rozvoja učenia sa, ako s nadobudnutými schopnosťami pracovať, ako ich zdieľať a ako ich využiť k seba rozvoju.


PREČO JE DÔLEŽITÁ

FUNKCIA PRAVEJ HEMISFÉRY?


Pravá hemisféra je ontogeneticky strašia ako jej sestra ľavá hemisféra.

Vyvíja sa od narodenia a je aktívnejšia do 3 rokov veku dieťaťa.

Rozvíja sa pomocou:

Zmyslov /čuch, chuť, hmat, sluch/

Hry /ak necháme dieťa určovať pravidlá a priebeh/

Pomáha pri:

Vytváraní vzťahov

Napomáha emočnému pripútavaniu

Stojí pri zrode JA SELF

V prednatálnom vývine sa pravá hemisféra zapája hlavne pri slastných pocitoch, ktoré prijíma z vonkajšieho sveta.

/spev mami, hlas otca, ktorý sa brušku prihovára, hladenie bruška, hudba, tanec ./

Pri pôrode sa zapája hlavne ľavá hemisféra, pretože pôrod je komplexný vzorec presne štruktúrovaných pohybových vzorcov.

Po pôrode, preberá vedenie pravá hemisféra a pomáha dieťaťu s pripútavajúcim správaním, s vytváraním vzťahov, s prežívaním slasti a zo schopnosťou aktivovať senzory na vyhľadávanie bezpečia, istoty a lásky. 

Pravá hemisféra je následne zodpovedná za rozvoj NEUROMOTORIKY /otáčanie, plazenie, sedenie, lozenie a chôdza/ a NEUROSENZORIKY /chuť, čuch, hmat, zrak, sluch/.

ČO SPÔSOBÍ, že sa zdominantní ĽAVÁ HEMISFÉRA skôr, než dieťa dovŕši 3 rok veku?

 1. Prednatálna trauma

 2. Pôrodná trauma

 3. Trauma v prvom roku života

TRAUMA vznikne ak sú splnené tieto 3 body.

 1. Je to nečakané

 2. Som na to sám

 3. Nemá to riešenie

Ak vznikne trauma v tak rannom veku CNS a VNS sa nastavia do hyperaktívneho módu stresovej odpovede a aj na malý stresujúci podnet reagujú ako na veľké ohrozenie. 

Limbický systém bije na poplach pretože EMOČNÁ BOLESŤ je tak silná, že sa nedá zvládnuť a z dôvodu možnosti zahltenia sa zapne mód PREŽI a systém sa odpojí od pocitov. tz. FUNKCIA PRAVEJ HEMISFÉRY SA OBMEDZÍ LEN NA NEVYHNUTNÉ VECI. 

AKO ZISTÍM, ŽE MOJE DIEŤA PREFERUJE ĽAVÚ HEMISFÉRU?

 1. Pri všetkom potrebujú pokyn - /urob toto, vyzleč sa, najedz sa, sadni si.../

 2. Sú stále v strehu, kontrolujú seba aj okolie.

 3. Hrajú sa len sebastimulačné hry, alebo sa nehrajú vôbec.

 4. Pri hre ukladajú všetko do radu, alebo všetko upratujú.

 5. Hra je monotónna a nevyvíja sa. 

 6. Echolalicky opakujú počuté.

 7. Majú naučené monológy a dialógy, celých rozprávok, ktoré si memorujú. 

 8. Prirodzená a spontánna reč absentuje.

 9. Nedokážu sa sami rozhodnúť, čakajú na promt. /zober si toto/

 10. Nepotrebujú sparingpartnera, vystačia si sami.

 11. Sú úzkostne ladený a často majú záchvaty zlosti.

 12. Nevedia si poradiť v emocionálne vypätých situáciách.

 13. Pripomínajú robotov.


Ako sa hra vyvíja

Hra od narodenia do 3 rokov.

"Kto chce veľa rozumieť, musí sa veľa hrať" Benn

Rozvoj mozgu začína hrou, pri ktorej sa trénuje koordinácia    OKO-RUKA.

Nasledujú jednoduché, ale veľmi dôležité funkčné hry v ktorých sa uplatňujú senzomotorické funkcie /pohyby tela, vydávanie zvuku, uchopovanie predmetov:

 1. VIDÍM A OPAKUJEM -úsmev, grimasu

 2. VIDÍM A CHYTÁM - hračka na hrazdičke

 3. VIDÍM A IDEM ZA TÝM

 4. VIDÍM A VEZMEM SI TO

 5. VIDÍM A OPAKUJEM - tanec, hlasky

 6. VIDÍM A HĽADÁM - čo kde patrí

 7. VIDÍM A VKLADÁM 

 8. VIDÍM A SKÚŠAM

 9. VIDÍM A TRÉNUJEM

 10. VIDÍM A CHCEM

 11. VIDÍM A VZDORUJEM

 12. VIDÍM A ODMIETAM

 13. VIDÍM A KONTROLUJEM

 14. VIDÍM A ZAPOJÍM SA


Po roku sa začínajú prepájať vnemy                                 OKO-UCHO-HMAT.

Medzi 1-2 rokom začnú prepájať vnemy a nastupujú manipulačné hry v ktorých sa uplatňujú manipulácie s rôznymi predmetmi a toto obdobie vrcholí manipulačnou činnosťou s nimi /prekladanie kociek, čmáranie ceruzkou../

 1. POČUJEM A ZAREAGUJEM

 2. POČUJEM A HĽADÁM

 3. POČUJEM A OPAKUJEM

 4. POČUJEM A ODPOVIEM

 5. POČUJEM A POČÚVNEM

 6. POČUJEM A ROZHODNEM SA

 7. POČUJEM A UKÁŽEM Po druhom roku sú už zrelé zrkadlové neuróny a nastáva doba POZORUJ A OPAKUJ

Toto obdobie je obdobím búrlivého vývoja reči a hra sa stáva jedným z najvýznamnejších prostriedkov tohto vývoja.

Je to obdobie pesničiek, básničiek, riekaniek a slovných hračiek.

 1. NAPODOBŇOVACIE HRY - napodobňovanie činnosti ľúdí, zvierat..tieto hry majú veľký význam pre rozvoj komunikácie a socializácie.

 2. RECEPTÍVNE HRY - sú založené na prijímaní a spracovávaní vonkajších podnetov s malým zastúpením pohybových aktivít. Prezeranie obrázkov, počúvanie rozprávok, veršov, riekaniek.

 3. ÚLOHOVÉ HRY - vychádzajú z napodobovacích hier. Dieťa preberá fiktívne úlohy zo života dospelých, ktoré majú väčšinou teamový charakter. /hra na obchod, na lekára, na školu, na mamu/. tieto hry sú nesmierne dôležité na rozvoj psychických funkcií detí a ich sociálneho cítenia.

 4. KONŠTRUKTÍVNE HRY- stavebnice, piesok a plastelína. Charakteristickým znakom je ich cieľ a výsledok. 

AKO SI VYBRAŤ TU SPRÁVNU HROVÚ TERAPIU PRE SVOJE DIEŤA?

TU JE PREHĽAD VŠETKÝCH DOSTUPNÝCH:

 1. Hrová terapia s psychoanalytickým porozumením - vhodná pre deti so separačnou alebo kastračnou úzkosťou, s problémom s vyprázdňovaním..

 2. Hrová terapia podľa Rogeriánov - vhodná pre deti s problémovou adaptáciou, s problémovým správaním, so strachmi a frustráciami.

 3. Theraplay - terapia vhodná pre deti s poruchou vzťahovej väzby, adoptované a osvojené deti.

 4. Pravohemisferálna hra - je vhodná pre deti, ktoré sa nevedia hrať, vyvíjajú sa dysharmonicky majú PAS symptomatiku, ich správanie je mechanické bez spontánnosti a radosti.

 5. Playwisely - vhodný pre deti s oslabenou hrubou a jemnou motorikou a s poruchami neuromotorického vývinu. 

 6. Filiálna terapia - je hra, ktorú robia rodičia doma podľa inštrukcii ich školiaceho terapeuta. Prvých pár sedení robí terapeut a potom zaučí rodiča. 

Vyberte si terapiu podľa symptomatiky Vášho dieťaťa a nájdite si vhodného terapeuta vo Vašom okolí. 

Prečo si vybrať pravohemisferálnu hru?

Pomôže vám pri práci s dieťaťom, ktoré sa nevie hrať.

U dieťaťa s mechanickým ľavohemisferálnym fungovaním, aktivuje pravú hemisféru, aby dokázalo využiť potenciál, ktorý ľavá hemisféra nevie bez pravej využiť. 

Naučíte sa ošetriť traumy na úrovni mozgového kmeňa a limbického systému.

Pochopíte, ako prednatálny vývin vplýva na rozvoj mozgových štruktúr.

Dozviete sa ako pôrod ovplyvní to ako sa bude náš nervový systém správať a ako  bude riadiť naše správanie.

Získate nové vedomosti o tom ako takúto traumu integrovať.

Porozumiete tomu, ako oslovovať pravú hemisféru, aby ste povzbudili sebahodnotu dieťaťa. 

Objavíte v sebe Váš vnútorný potenciál a pochopíte ako vaša vzťahová väzba ovplyvňuje Vaše vzťahy. 

Dostanete návod ako nadviazať a vyliečiť vzťah s Vašim  vnútorným dieťaťom a Vašim strateným dieťaťom.

Obsah kurzu

"Vytvorenie niečoho nového nedosahujeme pomocou intelektu, ale pomocou hry."

Carl Jung

Vzťahová väzba a jej dôležitosť pri rozvoji mozgu.

 1. Ako vzniká vzťahová väzba.

 2. Typy vzťahovej väzby.

 3. Rizikové faktory.

 4. Dôsledky neistej vzťahovej väzby.

 5. Dôsledky dezorganizovanej väzby.

 6. Ako rozpoznám môj typ vzťahovej väzby.

 7. Práca s neistím alebo dezorganizovaným dieťaťom oslovením pravej hemisféry.

PRE - PERI - POST natálna trauma a jej vplyv na rozvoj mozgu.

 1. Čo negatívne ovplyvňuje vývin plodu vo vnútromaternicovom vývine.

 2. Ako má vyzerať prirodzený pôrod.

 3. Čo všetko spôsobí traumu pri pôrode.

 4. Prečo je dôležitý prvý rok života pre vývin mozgu.

 5. Dôsledky pôrodnej a ranej traumy.

 6. Identifikácia problému podľa pôrodu.

 7. Integrácia pôrodnej traumy pomocou hry.  Aktivácia pravej hemisféry a jej špecifiká v hre. 

 1. Rozdiel vo funkcionalite pravej a ľavej hemisféry.

 2. Pravidlá pri oslovovaní pravej hemisféry.

 3. Postup podľa vývinového štádia v ktorom sa dieťa nachádza.

 4. Pomôcky podľa vývinového štádia v ktorom sa dieťa nachádza.

 5. Vývoj hry od narodenia do puberty.

Ako vznikla pravohemisferálna hra.

Táto úžasná intervencia vznikla tak, ako všetky úžasné veci a to úplnou náhodou. Ako terapeut som pracovala s deťmi s OVR, NVR, s neurovývinovými poruchami s PAS s deťmi z úzkostnou poruchou s panickou poruchou...

Hrovú terapiu som vyštudovala u Dr. Evy Reichelovej a chcela som ju začať používať. Prečítala som si o hre všetko, čo bolo dostupné a chcela som naučené veci aplikovať vo svojej praxi. Moja klientela, ale bola veľmi špecifická a málo ktoré dieťa sa vedelo funkčne, alebo aspoň nejako hrať. Ich prejavy spočívali v pochodovaní, alebo pobehovaní po miestnosti, v opakovaní naučených monológov a dialógov, alebo len z rôznych zvukových prejavoch, alebo úzkostné ukladanie všetkého na svoje miesto. Krabica v ktorej boli hrové symboly ako je bábika, sanitka, drak atd.. ostávali nedotknuté. 

Z toho všetkého, čo som už vedela o mozgu som  pred sebou videla deti, ktoré fungovali na kmeňovej úrovni a boli konsternované úzkosťou a strachom. Strach je emócia, ktorá je veľmi silná a nedovoľuje deťom bez obáv skúmať svoje okolie. Senzory týchto detí sú zamerané na vyhľadávanie bezpečia a identifikáciu nebezpečenstva a už im neostáva veľa síl a energie na hru alebo učenie. 

Takže mojou úlohou bolo umožniť im zažiť a precítiť pocit istoty a bezpečia ako najzákladnejšej potreby na prežitie, aby sa mohlo aktivovať učenie. Takže som z miestnosti odstránila všetky veci a umiestnila som tam stan s vankúšmi kde sa môžu schovať, velikánsky vak, kde sa môžu zahniezdiť, plachtu na hojdanie, kde si môžu ľahnúť a nechala som tam plyšových maznáčikov a deky. Pri každom stretnutí som len sedela na zemi a pozorovala dieťa. Často som mu vysielala neverbálny aj verbálny signál, že sa môže prísť ku mne pritúliť ak bude chcieť. A na moje prekvapenie to prišlo veľmi skoro. V tom čase som študovala aj ARTURA JANOVA a všetko mi začalo dávať zmysel. A tak som začala postupne vyvíjať princípy a pravidlá PH.

"Hra je jediný spôsob, ako možno rozvinúť najvyššiu inteligenciu ľudstva."  Joseph Chilton Pearee

Pravohemisferálna hra podporuje rozvoj voľnej hry, ktorá je dôležitá pre rozvoj emocionálnej inteligencie a dieťa naučí používať svoj inteligenčný potenciál, ktorý sídli na ľavej hemisfére. Počas voľnej hry dieťa skúma svoje okolie, čo začína robiť už od 3 mesiaca a postupne pridáva sluch, hmat a pohyb. Ak chceme, aby sa rozvinula voľná hra musíme sledovať 3 základné mílniky a to hlavne pri deťoch, pri ktorých príchod na svet, alebo prvé mesiace života neboli priaznivé. 1. Pozorovanie okolia zrakom, 2. Sledovanie zvuku sluchom aj zrakom, 3. Radosť a ochota bez strachu skúmať svoje okolie. Ak je totiž aktivované prežitie, nefunguje učenie, pretože všetky senzory dieťaťa sú zamerané na vyhľadávanie bezpečia a svet okolo ich nezaujíma. Môže to na prvý pohľad vyzerať ako nezáujem o hračky o zrakový kontakt o kontakt s ľudmi v okolí, ale je za tým len veľký strach a emočná bolesť. 

Voľná hra má byť predovšetkým vzrušujúca a zábavná a dieťa má počas nej skúmať svoje okolie bez rušivých zásahov od okolia a má plniť úlohy, ktoré si ale samo zadalo. /zdolať tento koberec, preliezť tento vankúš../. Čas počas ktorého to robí je neobmedzený a končí, keď už dieťa stráca záujem a obráti ho k niečomu inému. Vývinovo je dĺžka pozornosti primeraná zrelosti mozgu a to do roka 2 min a postupne každý rok o pár minút naviac, čo vo veku 6 rokov by už mala byť cielená pozornosť v dĺžke 10-15 min. Preto je dôležité nepozerať na fyzický vek dieťaťa, ale na ten psychologický. Ak je totiž dieťa zamrznuté na úrovni mozgového kmeňa jeho pozornosť sa bude rovnať 2 minútam a menej. 

Pri voľnej hre si dieťa samo posúva svoje hranice, čo je pre deti, ktoré zažili pôrodnú alebo rannú traumu veľmi ťažké a je za ich prejavom veľa strachu a bolesti. Tieto deti neveria svojim schopnostiam a očakávajú pomoc z okolia. Ak je takejto pomoci príliš veľa alebo naopak príliš málo potláča sa tým prirodzená chuť zvládnuť to sám. Ak umožníme deťom zažiť pocit, že to zvládlo samo posilňujeme tým sebahodnotenie a sebavnímanie a otvoríme cestu k ďalšiemu spoznávaniu sveta okolo už s menším strachom. 

Ak si vie dieťa samo zadať úlohu a vymyslieť si aktivitu dokáže energeticky vydržať aj dlhší časový úsek a vynaloží na hru väčšiu námahu. Každá činnosť, ktorú si dieťa samo vymyslí má svoje opodstatnenie v ich emočnom a kognitívnom vývine. 

Voľná nedirektívna a neriadená hra posiluje:                                                 1. Emocionálnu zrelosť, 2. Socialne väzby, 3. Rozvíja kognitívne zručnosti,       4. Posiluje fyzické zdravie

Pravohemisferálna hra posiluje hlavne:                                                        1. Fantáziu, 2. Tvorivosť, 3. Spontánnosť, 4. Iniciatívu, 5. Samostatnosť,           6. Sebareguláciu.

Termíny, forma a cena kurzu.

"Hra je obľúbeným spôsobom učenia sa nášho mozgu".

Diana Ackerman

Kurzy:

Teória je už nahratá a stačí zaplatiť poplatok a dostanete k videám prístup. Na prax sa môžte prihlásiť na termín, ktorý Vám vyhovuje. Pred praxou je potrebné mať vypočutú celú teoretickú časť. 

Termíny praxe plachta a hra:

13-14.1.2024, 2-3.3.2024,

23-24.3.2024, 1-2.6.2024,

22-23.6.2024 

Termíny osteopatickej praxe. Na túto prax sa môžte prihlásiť po absolvovaní prvej praxe. 

20-21.1.2024, 3-4.2.2024,

20-21.4.2024

ONLINE

Cez aplikáciu ZOOM.

Kurz bude prebiehať v online priestore na platforme ZOOM - link dostanete v potvrdzujúcom maile po zaplatení faktúry. Miestnosť sa otvorí o 8:30 (webinár začne o 9:00 predpokladaný koniec je o 16.00). Poprosíme Vás, prihlasujte sa priebežne (aby ste mali dosť času na registráciu, vyskúšanie si funkcií a mikrofónu), nie na poslednú chvíľu a prihlasujte sa pod svojím menom a priezviskom-nie pod prezývkou ani pod iniciálami mena. 

 Platba

Cena za 1 víkend je 150 eur

Cena za celý kurz je 450 eur

Po prihlásení, Vám bude vystavená faktúra a po pripísaní platby na účet budete zapísaný do kurzu. 

Je možnosť aj rozloženia platby na menšie čiastky. Do kurzu potom budete zapísaný po zaplatení celej sumy. 

Materiály ku kurzu sú v cene kurzu.

K nahrávke kurzu sa dostanete po kurze po ktorom dostanete prihlasovacie heslo. 

Prihláška na kurz

Ak máte záujem o kurz pravohemisferálna hra, prihláste sa cez tento formulár. Do správy napíšte termín o ktorý máte záujem.
Vaše údaje E-mail Správa Súhlasím s Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť

Som tu pre Vás

Ak máte otázky alebo dotazy, neváhajte ma kontaktovať buď mailom, alebo telefonicky po 16.00 každý deň. 

Obrancov Mieru 4, Smolenice

0911 575 581

b.nadova@gmail.com

Ne: Zatvorené, Pon-Pia: 8:00-18:00, So: 10:00-16:00